ابزار وبمستر

ما مي توانيم - Archive: 1391-05-4

 http://www.karafariny.ir/UploadedFiles/image/entrepreneur_1.jpg

كارآفريني و توليد كار در حمايت از توليد ملي نقش مهم و جايگاه اساسي دارد. بخش مهمي از توليدات داخلي مي تواند نتيجه كارآفريني افرادي باشد كه با تكيه بر فكر و خلاقيت خود توانسته‌اند نيازها و احتياجات خود و ديگران را تامين كنند و نقش مهمي را در عرصه اقتصادي داشته باشند. 

رسالت- در جوامع توسعه يافته مسيرهاي نيل به توسعه اقتصادي از جنبه‌ هاي متعدد قابل بررسي است. يكي از عواملي كه توسعه و ترقي اين جوامع را فراهم مي سازد، وجود افراد خلاق، مطلع و جسوري است كه با انديشه‌ها و تفكرات خود، برنامه‌هاي مكتوب را به واقعيت تبديل ساخته و باپشت سرنهادن مشكلات مختلف، صبورانه و مدبرانه برنامه‌ هاي خود را عملياتي و كاربردي نموده‌اند. بنابراين فقط تكيه بر جنبه‌هاي فناورانه و تكنولوژي صرف، نمي تواند جامعه را به مرزهاي توسعه نزديك سازد، بلكه توليد كار و شغل زمينه‌ساز توسعه اقتصادي و اجتماعي است.

كارآفريني و توليد كار در حمايت از توليد ملي نقش مهم و جايگاه اساسي دارد. بخش مهمي از توليدات داخلي مي تواند نتيجه كارآفريني افرادي باشد كه با تكيه بر فكر و خلاقيت خود توانسته‌اند نيازها و احتياجات خود و ديگران را تامين كنند و نقش مهمي را در عرصه اقتصادي داشته باشند. اشتغال و اهميت توليد، حفظ و توسعه شغل از مباحث مهم و استراتژيكي اقتصاد است كه مديران و سياستگذاران هر جامعه‌اي نقش آن را در توليدات داخلي كشور مهم قلمداد مي كنند.

افراد هر جامعه، تمايلات، علايق، توانايي و مهارت ‌هاي مختلفي دارند، بهمنصه ظهور رساندن اين استعدادها و عيني نمودن آن به صورت يك فعاليت توليدي و شغلي مي تواند نيازهاي متنوع جامعه را تامين سازد. نقش كارآفريني و كارآفرينان در جامعه از جنبه‌ هاي مختلف اقتصادي، در خور اهميت

مي‌باشد. حمايت از كارآفرينان و افراد خلاق كه توانايي ايجاد كار و اشتغال براي افراد مختلف را دارند، در حمايت از توليد ملي نقش مهمي ايفا مي كند.

كارآفريني و حمايت از توليد ملي

اشتغالزايي و رفع بيكاري: اولين و مهمترين نقش كارآفريني در جامعه، ايجاد اشتغال و رفع بيكاري مي باشد. كارآفرينان براي خود و ديگر افراد اشتغال ايجاد مي كنند و با تشكيل فعاليت‌ هاي كاري گروهي، خود به حل مشكلات و نيازهايشان مي پردازند. يكي از لوازم و نتايج اشتغالزايي به مسئله توليد داخلي بر مي گردد، رفع بيكاري و ايجاد اشتغال موجب حمايت از توليد ملي مي گردد.

پيشرفت فناوري: كارآفريني با ايجاد شغل و فعاليت ‌هاي متنوع از فناوري و تكنولوژي بهره برده و در عين حال فناوري نيز ايجاد مي كند. كارآفرينان با خلاقيت و استعداد خود قادرند، فناوري را توسعه و بسط دهند. پيشرفت فناوري موجب بهبود شرايط اقتصادي و فني عرصه‌ هاي توليدي مي‌شود و ميزان توليدات داخلي را افزايش مي دهد.

افزايش سرمايه: اشتغالزايي و ايجاد كار موجب استفاده از سرمايه ‌هاي راكد در فعاليت‌ هاي توليدي و اقتصادي مي گردد و با گذشت زمان بر ميزان سرمايه‌ها مي افزايد. كارآفريني موجب رشد سرمايه‌ و چرخش آن درفعاليت ‌هاي اقتصادي جامعه مي گردد و موجبات توسعه و رشد اقتصادي فراهم مي گردد. راكد ماندن سرمايه‌ هاي مردمي مهمترين مانع در رشد توليد ملي مي باشد كه كارآفريني اين مشكل را حل مي نمايد.

تنوع بخشي به كسب و كار: كارآفرينان قادرند فرصتهاي كسب و كار را شناسايي كرده و افراد را در اين فرصتها مشغول به كار سازند. اين امر حتي در مناطق محروم و روستايي كه دور از ذهن است، موجبات ايجاد اشتغال متنوع را فراهم مي سازد. گسترش فعاليت‌ هاي شغلي و توليدي در مناطق محروم كشور، موجب حمايت از توليدات داخلي مي شود.

استفاده از منابع بومي: با كارآفريني از منابع و امكانات محلي و بومي حداكثر استفاده صورت مي گيرد. يكي از خصيصه كارآفريني استفاده از منابع محلي و امكاناتي است كه به نظر بي‌فايده مي آيد. استفاده بهينه از اين منابع و به كارگيري آن در عرصه‌ هاي توليدي مهمترين نقش را در حمايت از توليد ملي دارد.با توجه به نقش چند جانبه كارآفريني در عرصه‌ هاي توليد داخلي، به نظر مي آيد كه حمايت نهادهاي دولتي و سازمان‌ هاي رسمي از كارآفريني مي تواند مشكلات و موانع موجود در اين مسير را برداشته و در نهايت موجب حمايت از توليد ملي گردد.

يعقوب نعمتي وروجنيShare

مرزهاي عمل‌كرد دولت و بخش خصوصي در اقتصاد چيست؟ چه اقداماتي لازم است تا دولت هنگام حمايت از محصولات داخلي دچار سر درگمي نشود و منابعي را كه اين روزها و با توجه به شرايط تحريمي به سختي بدست مي‌آورد، نا‌درست و نا‌به‌جا تخصيص ندهد؟ چه اتفاقاتي به توليد ملي لطمه مي‌زند؟ اقدامات اجرايي دولت چه بايد باشد؟
در نوشتارهاي قبلي بيش از هر چيز بر ضرورت نگاه سيستمي به موضوع حمايت از توليد داخلي تأكيد شد و چنين نگاهي به عنوان شرط لازم براي درك درست موضوع معرفي گرديد. در ادامه نقش مهم دولت در اين زمينه به خصوص نقش سلبي آن يعني آنچه كه دولت نبايد انجام دهد، مورد بررسي قرار گرفت و دو خطاي «غفلت» و «مداخله» به عنوان مهم‌ترين خطاهايي كه دولت بايد از آن‌ها اجتناب كند، مطرح گرديد. اكنون و در اين نوشتار لازم به نظر مي‌رسد كه به معرفي بازيگر اصلي عرصه‌ي توليد داخلي يعني بخش خصوصي پرداخته و الزامات عملكرد موفق آن را مورد كنكاش قرار دهيم.

قبل از ورود به اين بحث لازم است بدانيم كه صحبت از بخش خصوصي و عملكرد موفق آن تنها در نظامي تحت عنوان اقتصاد آزاد معنا پيدا مي‌كند. البته اين آزادي به هيچ عنوان به معناي هرج و مرج و يا عدم حضور دولت نيست بلكه اتفاقاً شرط موفقيت در عملكرد يك اقتصاد آزاد، برخورداري از حمايت و پشتيباني دولتي مقتدر و كارآمد و صد البته قانونمند و پاي‌بند به تعهدها و حفظ حريم بخش خصوصي مي‌باشد. تجارب تلخ كشورهاي سوسياليستي و نيز كشورهايي كه به پيروي از نسخه‌هاي صندوق بين المللي پول به يك باره دست به آزاد سازي اقتصاد خود زدند، مؤيد مطلب ياد شده است.Share


Share

http://harfeakhar.com/_files/images/article/%D9%87%D9%85%D8%AA%20%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%20%D9%88%20%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AE%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A_thumb.jpg

الف ) صحيفه امام ، ج 1 : مكتوب عرفانى به آقاى ميرزا جواد همدانى ( حجت )
بپرهيز و بر حذر باش از اينكه همت خويش صرف به دست آوردن لذات شهوات حيوانى كنى كه اين شأن چهارپايان است ، يا به چيرگى بر نزديكان و همانندان بپردازى - اگر چه غلبه در علوم و معارف باشد - كه اين منزلت درندگان است ، يا همّ خويش به رياست هاى ظاهرى دنيا صرف كرده تدبير و انديشه را بر آن بگمارى كه مقام شياطين است ؛ بلكه حتى پوسته و ظاهر عبادات را نيز منظر نظر قرار نده ، و نه اخلاق معتدل يا نيكو را ، و نه فلسفه كليه يا مفاهيم مبهم را ، و نه شيوايى گفتار ارباب تصوف و عرفان ظاهرى و نظم كلام ايشان را، و نه غرش رعد اهل خرقه و آذرخش ايشان [ كه ادعاى رگبار معارف دارد ] هيچ كدام را در برابر چشمانت قرار نده ، كه همه آنها حجابى است اندر حجاب و ظلماتى است انباشته بر هم و صِرف كوشش در آنها مرگ و هلاكت است و چنين كارى زيان آشكار و محروميت ابدى و ظلمتى است بى‏ پايان.‏
بلكه همت تو بايد در همه حركات و سكنات و انديشه و فكرت در توجه به خداوند متعال و ملكوت او باشد ، چرا كه به سوى خداى متعال مسافرى و ممكن نيست در اين سفر با قدم نفْس راه پيمودن ، پس چاره‏ اى نيست جز آنكه با قدم خدا و رسول سفر كنى كه مهاجرت از سراى نفس با گام هاى آن نتوان. پس تا هنگامى كه با قدم نفس ره مى‏ سپارى ، هنوز از ديار نفس خارج نشده و به سفر نپرداخته‏ اى ، در حالى كه مي دانى كه مسافرى غريبى.

ب ) صحيفه امام ، ج 1 : نامه عرفانى به آقاى سيد ابراهيم خويى ( مقبره‏ اى )
و - اى نفس ! - به دستيابى لذت هاى حيوانى و شهوانى و رياست هاى ظاهرى دنيايى ، قانع مباش ؛ و خويش را به عبادات و طاعات خرسند مگردان ؛ و به حسن صورت و زيبايى خداداد بسنده مكن ؛ و به حكمت رسمى و شبهات كلامى خود را راضى مساز ؛ و به خوش سخنى ارباب تصوف و عرفان رسمى خشنود مباش ؛ و به دعاوى و طامات پر سر و صداى اهل خرقه راه مسپار ؛ چرا كه صرف همت در همه اينها و تكيه بر آنها شكست و هلاكت است و [ به فرموده ولىّ خدا : ] الْعِلمُ هُوَ الحِجابُ الأكبَرُ .
نه ؛ بل همت تو در تمامى حركات و سكنات و افكار و انظار و رهپويي ها بايد به سوى اللَّه تعالى - آفريننده و پديدآورنده و بازگرداننده ‏ات - باشد.Share

بازخواني بيانات رهبر معظم انقلاب در زمينه توليد ملي

در سال «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» بيانات رهبر معظم انقلاب مد ظله‌العالي را در اين رابطه بازخواني مي‌كنيم.

آفات اجتماعي
يكي از آفات موجود اجتماعي ما كه ريشهٔ آن، ميراث دوران طاغوت و دوران ظلمانيِ گذشته است، همين است كه افراد، دلبستهٔ به توليدات بيگانه باشند. يك وقت توليد داخلي نداشتيم؛ يك وقت توليد داخلي، توليد غير قابل مصرفي بود؛ امروز اينجوري نيست؛ امروز توليدات داخلي، توليدات مرغوب و مطلوب است. در عين حال يك عده‌اي خوششان مي‌آيد كه بگويند فلان نشان خارجي روي لباسشان هست يا روي وسيلهٔ خوراكيشان هست؛ اين يك بيماري است؛ اين بيماري را بايد علاج كرد. اين كار، توجه نكردن به اين است كه ما در اين مملكت داريم زندگي مي‌كنيم و از نعمتهاي الهي بر اين كشور داريم برخوردار مي‌شويم. آن وقت پولي را كه در اين كشور به دست مي‌آوريم، مي‌ريزيم توي جيب يك كارگر خارجي، به زيان يك كارگر داخلي..........Share

موضوعات

آمار وبلاگ و پیام صوتی

تعداد بازدید : 499449
تعداد نوشته ها : 720
تعداد نظرات : 37
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 499449
تعداد نوشته ها : 720
تعداد نظرات : 37
ADS

پیام مدیر

لوگوی ما

لوگوی دوستان

سایر امکانات

X